سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بازگرداندن خشم با بردباری، نتیجه دانش است . [امام علی علیه السلام]
ان المتقین فی مقام امین
 
علی و شیعته هم الفائزون


ما شیعه(1) با(2)هر فرقه ای موافق باشیم (3)اهل حق ست
وبا هر کس (4) درهر وقت (5) مخالف باشیم اهل باطل است
ما در حقانیت خود (6) شک و تردید نداریم (7).

(ایت الله بهجت ره) (شماره 282 دفتر دوم سال82)
----------------------------------------------------
(1) امامیه (2) عقائد واخلاقیات وفقه وقضاء و...
(3) تا حدودی که التزام به ما یعتقد خود دارد
(4) وهر گروه وهر مکتب سابق وجاری
(5) وهر حکم ودر عمده ی موضوعاتی که امکان ورود
یا ممارست برای علما وحکمای ما بوده
(6) در توحید ونبوت و ولایت وما امروا به وما نهوا عنه.
(7) وهمه این عقائد را مستدلا و درنهایت قوت از طریق
دلائل متعدد فطری وعقلی وشرعی و... تبیین کرده
و برای هر طالب حق جوی  حق پذیر اثبات می نماییم.


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/12/28:: 7:56 صبح     |     () نظر
 
مگر که نامه ی بیچارگان جواب ندارد؟


(1)لانگ شات:حضرت حجت برای ورود به منزل ابن فهد حلی ره
احتراما وتکریما پشت درب منزل شان می ایستادند
ودرب می کوبیدند ومنتظر حضور شون می ماندند

(2)بیگ لانگ شات: ابن مهزیار 20 سال پیاپی صدها کیلومتر
رنج سفر را به جان می خرد وسال بیستم سفرحج که دیگر
بالکل از دیدار مایوس می شود تفضلا اجازه داده می شود
و وختی هنگام دیدار به حضرت گلایه می کند
 اقا ما بیست سال است سوختیم وچرا اکنون؟؟
واقا طبق کلام هزار نکته ای می فرماید:
ابن مهزیار تو تازه این بار ما را خوانده ای!!

(3)کلوز آپ:ماها رویت اقا برای ما چونان یک خیال خوش
با فاصله ای هزار ساله است..
خیلی هامون حتی در خواب هم اقا رو ندیدیم..
آخر این چه عاشق ومعشوق وچه امام ومامومی ست
که بیست سال است حتی در خواب هم اقا رو ندیدیم؟؟

(4)نسو بژکتیو: آقا چیه انتظار چیه؟
امروز عصر ماهواره واتم وپست  مدرن هست
خودتون رو به چی مشغول کردین اقا میاد اقا میاد؟؟
اعتقاد به منجی صرفا مربوط به مسیحیت است!!!

(5)فولو: نماز و دوللا وخم شدن چیست مگه خرافه پرستم؟
بجا نماز به خدا فکر میکنم بهتره که درمسجد به کفشم فکر کنم
سیا جان پاپی جان رو بیار ؛آب حموم رو هم چک کن؛
میخوام سگ خوشگلم رو حسابی حموم کنم یه کم سرحال شه!!

کوتاه نوشت : فک نکنم در جمع ماها فعلا از دونگاه اخر باشه
اما سوال : شباهت ها وتفاوت های سه دسته اول
وعلت تفاوت رفتار حضرت با سه دسته ی اول چیست؟؟


کلمات کلیدی: نو نوشته ها

نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/12/23:: 3:51 عصر     |     () نظر
 
واعظ حکیم

واعظ مردم سزاوار است که: مرض هر شخصی را بشناسد. و علت آن را بداند.
و مزاج مردم رابداند.و هر کسی را به چیزی که رفع مرض او را کند معالجه کند،
نه اینکه دوائی دهد که مرض او زیاد گردد
...و نه اینکه قصد از موعظه،
دست آوردن دل مردم، و چشم داشت آفرین و تحسین از ایشان باشد...
((وبا نسخه های غیرمناسب))خود ومردم را به هلاکت افکند.
(مرحوم ایت الله نراقی ره معلم بزرگ اخلاق )

==========================
(فارغ از انتقادات به دیگرمباحث مرحوم نراقی ره)چند نکته ی مفید از کلمات حکیمانه ی ایشان:
1_علوم انسانی و علوم دینی واخلاقی حساسیت بالائی دارد وعلمیت ومعنویت خاصی را می طلبد
2_داروخانه زیاده لکن داروشناس وطبیبی لازمه که اصل امراض وطبائع اشخاص را بشناسه
3_اصول مباحث اخلاقی واحده لکن تشخیص وتطبیق آن برافراد خیلی حساس وخبرویت لازم دارد.
چه بسا بعلل مختلف داروئی برای شخصی وجمعی مفید نبوده وگاهی مضر هم باشد.

4_اظهار علم وحکم و اعلان مصداق وموضوع جدا و بلا شک باید بر حسب تکلیف باشد
نه کدورت شخصیه  ویا بالعکس خوش آمد و به به و چه چه مستمعین.

5_اگر گوینده مجدانه فحص از حقیقت از منابع صحیحه کند و با امانت داری  وصداقت وخیرخواهی
و آگاهی وحکیمانه اظهار حکم یا اعلان مصداق کند
اگر خطا یا لغزشی هم کند خدا می بخشد
وبنظر می رسد اثار تکوینیه ی اشتباه هم قلیل باشد
اما اگر فحص شایسته از حکم نشود یا اظهار
مصداق ناشی از نیت صحیحه نباشد؛
حقیقتاجهنم نقد برای گوینده وهلاک جدی برای شنونده ست.


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/12/21:: 7:16 صبح     |     () نظر
 
نمازشب افضل ست یا گریه برسیدالشهداء؟

حجت الاسلام سیدمحمدباقر شفتی ره بســـــیار معتقد به نماز شب بود
و بــــــــــــــیش از سائر مســــتحبات به آن بهـــــــــــــــــــــا می داد
بنده خیال می کنم فضیلت گریه بر سیدالشهداء افضل از نماز شب ست
زیرا نماز شب عمل قلبی صرف نیست بلکه کالقلبی ست
ولی حزن واندوه و بکـــــــــــــــــــــــاء عملی قلبی ست

(بحدی که بکاء از علائم قبــــــــــــــولی نماز وتر ست)

(مرحوم اقای بهجت ره)(شماره239دفتردوم سال 82)
============================
اقول: المختـــــــار عندنا الصلوه اللیل کقول شـــــفتی ره


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/12/20:: 4:27 عصر     |     () نظر
 
مهروامضائی از جانب یار!

گفت خیلی ناراحتم گفتم چرا؟
گفت: یک دوست مذهبی دارم یک ذره از حقوق هم اتاقی بلد نیست
گفتم چطو مگه.. چیزی شده؟
گفت:  توافق اتاق خاموشی در ساعت 22 هست
طرف تا ساعت 23:30 که خودش بیدار است هیچ
ولی وختی خودش کارش تمام می شه
درعین حالی که  می بینه من دارم چیزی می نویسم
بدون توجه به من برق اتاق را خاموش میکنه!

از داخل خورد شدم ولی باز به روی خودم نیاوردم وگفتم:
شاید ناخواسته وبدون التفات این کار را کرده
گفت: خودم هم حمل براین کردم اما این برنامه چندبار تکرار شده!!
واقعا در این موضوع پاسخی براش نداشتم
اما از پیش خودم چیزی بهش گفتم ودلش آروم شد
هرچند خودم  بجا اون شخص شرمنده شدم
بش گفتم فلانی شیخنا فرمود شخص متقی درعین حالی که
همت ش درس ومعنویت خودش هست اما قسمتی وبقول ما جوونها
بیست سی درصد از توانش را برای کمک ویاری دیگران می ذاره
تو فرض کن این کج خلقی ها واین کم لطفی ها
واین خشک مقدس بازی های این رفیقی که میدانی ادم خوبی ست
اما مقداری پرتی دارد جزء ان بیست درصد است

(شماره ی 122 دفتر سوم  اردیبهشت ماه 83)
لذا داداشای عزیز من خواهرای بزرگوار من همیشه معتدل تا کنین
نه انچنان از درس ومعنویت خود غافل بشین
که مشتری دائم یا غالب ِ مجالس بطالین بشه آدم
نه یک نظم خشک غیر منعطف و نه یک رفتار بی روح مشمئزکننده
لذا یک منشِ جذب کننده خصوصا نسبت به اکثریت افراد
که ادمهای معمولی هستن غم وشادی ودغدغه ها وگلایه ها
وحتی اشتباهات شون معمولی ست داشته باشیم

بله ادمهای لجوج وحرفه ای ومتهتک و متکبر رو باید محکم ایستاد
اما شاید اینها یک دو درصد اطرافیان وافراد هم نباشن.

تمرکز بر درس ومعنویت خود خوبه
اما درس ومعنویت یک دوره ی 15بیست ساله ی روزی 3الی 9ساعته ست
نه یک دوره ی فشرده ی دو یا چارساله ی روزی14ساعته!!
وتعطیلی همه تفریح ها ولذت های مشروع وارامش ونرمی ها و...
خیلی به برنامه های موقت وکوتاه مدت دل نبندیم

خلاصه توجه به درس ومعنویت باید متن زندگی ادم باشه
والا جزو جماعت طیور شمرده میشه ادم
لکن این درس ومعنویت یک رنگ ورایحه ای داره
که از جای دیگه باید وزیده بشه ومهری از جانب یار میخواد!!


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/12/17:: 1:20 عصر     |     () نظر
 
گرد وخاک پای زوار

آقائی از اهل علم به مرحوم شیخ انصاری که ضریح را بوسید
اعتراض کرد؛که آقـــــــــــــا شما هم؟؟
برعکس مرحوم دربندی ره به ایشان گفت
آقا کار شما حجت (محل تکیه واستناد) مردم است
وقتی به حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام می رسی
ضریح مطهـــــــــــــــــــر را ببوس!

ایشان در جواب می گـــــــــــــــویند:
عتبه ی در را می بوسم که گرد وخاک پای زوار است!!

(مرحوم اقای بهجت ره) (شماره 462 دفتردوم سال 82)
======================
می گویم:قبول دارم که برخی اشکالات جزئی وفرعی در فهم مکتب ما از عمومات دین شریف وعمل به مناسک دین شریف بوده وهست لکن انچه با نهایت قوت می توان گفت این است که کلیت ومهمات اعتقادات وعملیات (که عمل والتزام حقیقی به انها برائت ذمه حاصل کرده وموجب اصلاح دنیا واخرت ماست) به نحو صحیح بما رسیده که خود همین با دهها دلیل فطری وعقلی وشرعی قابل اثبات است
خلاصه با ذکر این مقدمه قابل عرض هست که  تا بوده وبوده نسبت به مذهب حق اهل بیت چه طعن ها وکنایه ها وتمسخرها که نبوده واکنون هم دنیا همان ومخالفین ومعاندین وسرخوردگان وضعیف الایمان ها هم همان؛ تازه اگر زیاد نشده باشند که به هزار علت این گوشه وکنایه ها وشبهات خصوصا از حیث پمپاژ وسیع وگستره ی پخش؛ دهها برابر شده
لذا از نشانه های انسان خوش سعادت وزیرک ست که با گذر سالها وپستی بلندی های مختلف زندگی وجامعه؛ به آن کلیت وواضحاتی که از قران ومکتب اهل بیت وعلمای عظام به وی رسیده محکم تمسک کند ودل محکم بدارد و با سنگ اندازی کم سوادان وکم معنویت ها منفعل یا سست نشود.


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/12/14:: 6:0 صبح     |     () نظر
 
حواسمان به بوقلمون ها باشد.

http://rajanews.com/Files_Upload/46837.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی: نو نوشته ها

نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/12/10:: 7:21 صبح     |     () نظر
 
کارائی اسلام

از زمان مشروطه تا کنون تبلیغ کرده اند اسلام قابل اجرا نیست!!
( آیت بهجت رضوان الله علیه) ( شماره 215 دفتر دوم سال 82)
=================================
می گویم:افرادی رو بر مقدرات خودمون حاکم کنیم
که در خلوت وجلوت در ظاهر وباطن در جمع وفرد
در مجلس وغیرمجلس یک باور منسجم ودائم به کارایی اسلام عزیز
برای اصلاح دنیا واخرت شخص وجامعه داشته باشند.
گول کسانی که عقل عقل/قانون قانون/اقناع مردم وازین حرفای
خوشکل خوشکل میزنند نخورید..
این جماعت بارها نشان داده اند
در اختلافات عقیدتا وسلوکا هیچ اعتقادوالتزامی
به عقل وقانون واقناع عمومی وحق اکثریت ندارند..
عرف مستقل یعنی هندوئیسم مردم مستقل یعنی حکومت غربی..
عقل مستقل یعنی معتزله ..قانون مستقل یعنی فرانسه والمان
که کشف حجاب را قانون میدانند..اقتصادمستقل یعنی ژاپن
که در اوج پیشرفت اقتصادی اما در ذلت امنیتی وتحت سیطره
چند ده هزار نظامی امریکا..ازادی مستقل یعنی انتالیا وترکیه
عدالت  مستقل وخود سر یعنی خوارج که با تکیه برفهم شخصی خود
دنبال عدالت وتقاص از حضرت علی علیه السلام ومعاویه بودند

عقل خوب است منطق خوب است عرف وخدمت وعدالت
واقتصاد وازادی وقانون وقانون اساسی و...خوب است
لکن همه در حدود وجایگاه وپله ی مناسب خود!!!

لذا عرف وعقل وخدمت وقانون وقانون اساسی وهرمولفه ی
معتبر دیگری ؛ همه ذیل قران کریم و حدود و سنت اهل بیت
با تفسیر فقهای طراز اول وفقیه عادل باسط الیدترجمه میشود

والا مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعیت ندارد بدون شک...
ودنیایشان هم نکبت بارخواهد شد چرا که فرمود
"ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا"
هر قسمت شخصی یا جمعی از اسلام عزیز ومظلوم را کنار بگذاریم
یقینا قسمتی از دنیا واخرت مان سیاه خواهد شد.
با انتخاب نمایندگانی که باور عمیق به کارایی اسلام عزیز دارند
دنیا واخرتی اباد داشته باشیم.


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/12/8:: 8:14 صبح     |     () نظر
 
نماینده ی اصلح

 

حجت الاسلام پناهیان در جمع جوانان حامی جبهه ی پایداری در شهر ری:به بیان اصلی ترین شاخص نماینده اصلح پرداخت و گفت: اولین ویژگی که نماینده باید داشته باشد، این است که به حدی انقلابی باشد که دشمن از او بترسد.(1) هر نخبه ای در این مملکت اگر انقلابی نباشد، به نقطه امید دشمن تبدیل خواهد شد(2) و وقتی دشمن به نخبگان امید داشته باشد، فشار را بر کشور افزایش خواهد داد....اگر قرار باشد همین نمایندگان را در مجلس حفظ کنیم پس خطاب سید حسن نصرالله چه بود که گفت مقام معظم رهبری حتی در ایران هم غریب است؟**
وی در ادامه بدون نام بردن از علی مطهری با یادآوری یکی از ادعاهای وی و سپس نقد آن، بیان داشت: برخی از نمایندگان اصول‎گرای مجلس که از حداقل درایت سیاسی برخوردار نیستند، می گویند که مجلس نباید تابع اشارات رهبری باشد بلکه فقط باید تابع فرامین و حکم حکومتی باشد!(3)(4)
به نماینده اصول‌گرا می گوییم چرا رسانه بیگانه سخنان تو را پخش می‎کند، می گوید من نمی‎دانم چرا این‎کار را می کند! ما باید ببینیم مواضع کدام یک از نامزدها در بی بی سی با اشتیاق پوشش داده می شود و به این افراد رای ندهیم و در مقابل ببینیم دشمنان از مواضع چه کسی برآشفته می شوند، به او رای بدهیم.(5)(6)(7)
نامه منتظری به امام را بخوانید؛ همان نامه ای که موجب شد امام به او بگوید برو توبه کن تا در قعر جهنم نمانی. منتظری مگر در آن نامه چه گفته بود؟ آیا ولایت فقیه را زیر سوال برده بود یا علیه امام حسین شعار داده بود؟ او اشکالاتی را مطرح کرده بود که تا آن حدی که او اهمیت می داد، اهمیت نداشتند. به همین خاطر امام به او گفتند تو ساده لوحی و نظام را دست منافقین و لیبرال‎ها خواهی داد. من خواهش می‎کنم به ساده لوح ها رأی ندهید.
پناهیان در فراز پایانی سخنانش نیز گفت: بعضی ها در فتنه 88 هوس سعه صدر و به اصطلاح "بزرگوارانه برخورد کردن" پیدا کردند. آنها آن‌قدر سعه صدر پیدا کردند که خواستند بین رهبری و فتنه گران پادرمیانی کنند!(8)مجلس هشتم درباره فتنه 88 آن‌طور که باید انقلابی عمل نکرد. این در کلی
ت مجلس احساس شد.

                             http://baharbia.persiangig.com/image/%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A82.jpg 

اگر در مشکلات بعدی هم بخواهند این‌طور برخورد کنند چه مسائلی پیش خواهد آمد؟ نمایندگان باید انقلابی باشند و معیارهایی مانند تخصص بعد از انقلابی بودن اهمیت دارد.
حجت الاسلام پناهیان به سخنانش با این دعا پایان داد که "خدایا موجبات رسوایی کسانی را که می خواهند عوام فریبانه از مردم رأی جمع کنند و انقلابی نیستند، در همین چند روزه فراهم کن."
 

(**)سیدحسن نصرالله: امام خامنه‌ای در ایران هم مظلوم و ناشناخته است(اینجا)

خواستم برخی تحلیل های سیاسی رو درین پست خودم بنویسم اما بالاخره مشهورین
مقبولیت زیادی دارن وما هم عرض ادب کرده وبرخ مصادیق صحبتهای جناب پناهیان
مسئول اتاق فکر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها رو جمع کردیم.

(1)مجری شبکه گوگوش:به خبرگزاری فارس و سایت رجا مراجعه نکنید!(اینجا)
(2)خرسندی بی‌بی‌سی از بیانیه دشمن شادکن روز بسیج آقای بهرمانی (اینجا)
(3)مطهری: مجلس می‌تواند مصوبه‌ای برخلاف نظر رهبری داشته باشد!!(اینجا)
(4)مطهری:شاید نظر من مخالف نظر رهبری باشم، اشکالی دارد؟(اینجا)
(5)استقبال ویژه بی‌بی‌سی از هتاکی علی مطهری علیه جبهه پایداری با تیتر یک(اینجا)
(6)"داماد" و "برادر زن" تیتر اول بی بی سی(طعنه به دولت وحمله به سپاه)(اینجا)
(7)هم نوایی احمد توکلی با رسانه دولتی انگلیس(اینجا)
(8)لاریجانی:رهبری در نمازجمعه 29 خرداد تلقی خودشان را گفتند!!(اینجا)


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/12/5:: 5:56 عصر     |     () نظر
 
از بهترین شروح بر کافی

ملاصالح مازندرانی (ف1086)(صاحب شرح برکافی وحاشیه برمعالم)
برای حضور درکلاس درس؛ از منــزل تا مدرسه کاه می ریخته
تا در برگشت از درس؛ راه منــــــــــــــــــــــــزل را گم نکند!!
با این حال صاحب بهترین یا از بهترین شـروح بر کافی ست!!

(مرحوم اقــــــای بهجت رضوان الله علیه )(دفتر دوم سال 82)
اقول: همین علما وبزرگان بودند که با همه مشقات وسختی وهمه ابتلائات؛
نشر وبحث وتعلیم وتعلم و ممارست بر علم را رها نکردند.مـــــــــــــــــاها چه؟؟
گربه عطسه میکند درب علم ومعنویت تعطیل میشود دنبال علقه ومضغه می دویم!
سریعا هم خیلی خوش صدا وخوش قلم خطبه ی غرائی بر جهاد معاش!! می نویسیم!!
خلاصه جوینده ی مداوم علم بما انه علم کما ذکرنا خیلی کم است!

نکته: برخی افراد حافـــــــــظه وهوش خوبی دارند.
برخی قدرت تحــــلیل وغورعلمی خیلی خوبی دارند
شرح این نکته وایا افراد تــــــــــــــــــــــیز هوش در علم ومعنویت
به قلل بالائی میرسند یا نه؟؟!بماند برای مهتاب شبی واسوده سری.


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/12/4:: 3:23 عصر     |     () نظر
   1   2      >
درباره
صفحه‌های دیگر
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
نسیم معرفت
به سوی فردا
جاده های مه آلود
دیباچه
اینجانب ، ابوحیدر
همراهبا چهارده معصوم (علیهم السلام) ویاران
دست خط ...
سیب سرخ
اندیشه نگار
آشفته حال
پیام شهید -وبگاه شهید سید علی سعادت میرقدیم
بوستــــــان ادب و عرفــان قـــــــرآن
خیارج سرای من است
سلام
upturn یعنی تغییر مطلوب
دیار عاشقان
عاشق آسمونی
مهندس محی الدین اله دادی
هستی همیشگی
EMOZIONANTE
گل باغ آشنایی
.عاشق خدا .

اهل البیت[علیهم السلام]
وبلاگ عقل وعاقل شمارادعوت میکند(بخوانیدوبحث کنیدانگاه قبول کنید)
*تنهایی من*
بلوچستان
دخترک خنده رو :)
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
محفل آشنایان((IMAN))
برادرم ... جایت همیشه سبز ...
نگارستان خیال
بشنو از دل
مُهر بر لب زده
بهارانه
پاسخ به پرسش های رایانه ای
وبلاگ شخصی حامد ذوالفقاری
نگاهی نو به مشاوره
طب سنتی@
سخن آشنا
اکبر پایندان
پژواک
Mystery
هشتمین ستاره
سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنی
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
اسیرعشق
چشمـــه ســـار رحمــت
دلدارا
به خوبی فکر کن
آقاشیر
اتشنشانی بنادر کشور
کلّنا عبّاسُکِ یا زَینب
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
صراط مستقیم
تــپــش ِ یکــ رویا
سلحشوران
مجاورِآقا
گوهر کمال
*صـــــدای باران*
طراوت باران
تنهایی......!!!!!!
دریــــــــای نـــور
Note Heart
عشق مشعلدار
سارا احمدی
همه چیز از همه جا از همه کس
بشنو از دل
بیصدا ترازسکوت...
.: شهر عشق :.
منادی معرفت
تراوشات یک ذهن زیبا
شعرهایم
پیامنمای جامع
بادصبا
راز رسیدن به شادی و سلامتی
دخترانی بـرتر از فــرشته
☂ ϟ ☁تبسمے بـہ ناچار ☁ ϟ ☂
ما تا آخرایستاده ایم
روستای اصفهانکلاته
وبلاگ گروهیِ تَیسیر
در سایه سار ولایت
شهادت به روز
کاسل
صحبت دل ودیده
رفقا
محقق دانشگاه
ارمغان تنهایی
عکس های زیبا و دیدنی از دنیای پرندگان
شهیدباکری میاندوآب
محمدمبین احسانی نیا
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
بغض تلخ
*bad boy*
خاطرات و دل نوشته های دو عاشق
علی اصغربامری
* ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ *
مرام و معرفت
سوره777
Adventist mahdi «aj:منتظران ظهور مهدی «عج
گل رازقی
۞ علایق من ۞
شبستان
سربازی در مسیر
سه قدم مانده به....
♥ღ تنــــهایــــی من ღ♥
دختری ازجنس باران
صوفی نامه
LOWO
rezahosni
بــــــــــاور
S&N 0511
تبیان
پلاک صفر
شهریار کوچه ها
✤ مـعـبـد شـائــولــیــن ✤
❤ قــــلـــــب هــــای آبـــــی انــاری ❤
روی بال فرشته ها
ترخون
* عاشقانه ای برای تو *
بانوی آسمانی
کانال اخبار انتخابات مجلس
:: امـــید وصـــل ::
ارواحنا فداک یا زینب
❤ღمشکات نور الله ღ❤
ღقلبــــــی بــه بلـــندای مــــــــــــــاهღ
گل یا پوچ؟2
یه دختره تنها
غدیریه
پسران علوی - دختران فاطمی
جکستان
گوشى و ماشین 1996S.TK
تلخی روزگار....
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
نت سرای الماس
هرکس منتظر است...
صهبای بیداری
شکیبا
فــــــقــــــط خــــــدا
غزلیات محسن نصیری(هامون)
ܓ✿ دنـیــــای مـــــــن
آتیه سازان اهواز
روستای باتمانقلیج
شادِ شاد
کنیز مادر
کشکول
دوستانه
دل نوشته های مائده
تینا!!!!
باکری میاندوآب
محبین
دل نوشته های یک دیلامی
خیارج سرای من است
allah is my lord
منتظران مهدی(عج)
•.♥ فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی ♥.•
به رنگ آبی
آسمانی ها
دلو بزن به دریا
دخترونه
حجاب گوهر ناب
قلبی خسته ازتپیدن
عشـ۩ـق یـ۩ـعنی یـ۩ـه پــ۩ـلاک......
بهار عشق
دو دو(دایی) اری
فرزند روح الله
True or False
صدای مردم نی ریز
بهترینهای دنیا
معماری نوین
آشنا
قوطی عطار
یک جرئه عشق
یاس
پیامبران عفاف
بهترین دوست
بوی باران
احساس ابری
تَرَنّم عفاف
گل نرگس
جهاد ولایت
نم نم باران
همیشه ابری
آب زنید راه را ...
نَشریهــ نَفَسِـــ صُبحـــ
شهدای کوهسرخ(مکی)
**روژینا##
یاسین گمرکی آرمان های انقلاب
سلام محب برمحبان حسین (ع)
تو چی فکر می کنی
♥ ✖فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی✖ ♥
هر چی هر چی
مستر90
لیان پارس
______>>>>_____همیشگی هااا____»»»»»_____>>>>
سکوت(فریاد)
عاشقانه
مشاوره وروان شناسی
Tarranome Ziba
عمومی
من میگم ک تو بشنوی....
hamidsportcars
daneshjoo
محرم دُرُخـــــــــــــــــــــــش
« « عاشقی » »
❤ رویایی زندگی کردن... ❤
Note Heart
تارنامه ی شخصی امیرحسین قدرتی شاه توری
onlinestor
☻☺♫♪ دو دخـــــــتـــر ♣ ♠
نقاشی های الیکا یحیایی
بچه های بم
عمو همه چی دان
افسانه خورشید و ماه
چرخ خیاطی
روان شناسی * 心理学 * psychology
...منو باروووووووون...
من،منم.من مثل هیچکس نیستم
بَرُ و بَچ
لحظه های تنهایی
فروشگاه سی گل
حادثه منا
قرآن آرامش جان
بروزترین ها
سرور
بهترین وبلاگ فروزن
داروسازی
عاطفانه
شاید تو باشی...
آرشیو یادداشت‌ها

دریافت کد موزیک

ساخت کد آهنگ

تحلیل آمار سایت و وبلاگ